Ultrazvuková metoda

UT - Ultrazvuková kontrola

Obecně

Zkoušení ultrazvukem patří mezi základní metody nedestruktivního zkoušení. Touto metodou lze velice dobře zjišťovat především plošné a objemové vady – bubliny, praskliny, póry, kořenové neprůvary svarových spojů, studené spoje apod. Metoda také umožňuje měření tloušťky či struktury materiálu, nebo zjišťování úbytku materiálu. Použití UT metody není omezeno pouze na ocel, je možné zkoušet i jiné kovové materiály, dále plasty, pryž, keramiku, dřevo, beton apod.

 

Princip metody

Podstatou UT metody je ultrazvuková vlna vyslaná do kontrolovaného materiálu, která se odrazí od každé nehomogenity v daném materiálu. Nehomogenitou se pak rozumí jakákoli vnitřní i povrchová vada. Nejpoužívanější ultrazvukovou metodou je metoda odrazová impulsová – do zkoušeného materiálu je pomocí sondy a akustické vazby vysílán krátký ultrazvukový impuls.

Poskytujeme i UT zkoušení materiálu dosud nejpokrokovější ultrazvukovou technikou „PHASED ARRAY“. Tato metoda umožňuje kontrolu především součástí se složitou geometrií, kontrolu mnohem větší oblasti zkoušeného předmětu, dále má lepší prostorové rozlišení a přesnější vyhodnocení vad.