Magnetická metoda

MT - Magnetická metoda

Obecně

Magnetické práškové metody umožňují zjišťování povrchových nebo těsně pod povrchem ležících necelistvostí ve feromagnetických materiálech. Jsou vhodné především pro detekci necelistvoství plošného charakteru – trhliny, studené spoje, strusky, přeložky materiálu aj. Nehodí se pro zjišťování vnitřních vad.

 

Princip metody

Princip magnetických práškových metod je založen na zjišťování rozptylového magnetického toku. Pokud se nachází ve zmagnetovaném předmětu povrchová necelistvost kolmá k magnetickým siločárám, magnetické siločáry vystoupí na povrch a vzniká tzv. rozptylový magnetický tok. Siločáry na zkoušeném povrchu nad trhlinou se zakřiví do oblouku a mohou být rozptýlenými železnými pilinami zviditelněny a pozorovány. Částečky železa se přichytí na siločáry magnetického pole a nad trhlinou vytvoří magnetickou indikaci. Zmagnetování zkoušeného předmětu se provádí pólovým nebo proudovým magnetováním. Podle typu použitého detekčního prostředku a způsobu hodnocení vzniklých indikací vad, rozdělujeme metody na barevné a fluorescenční, které mají vyšší citlivost.