Systém managementu kvality

  • Společnost DEFEKTA NDT s.r.o. má zavedený systém kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016.

Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT

  • Všichni naši technici mají řádnou kvalifikaci dle ČSN EN ISO 9712 s certifikací většinou u společnosti ATG Cert s.r.o. a certifikáty vydanými společností TÜV NORD Czech s.r.o. nebo REAKTORTEST s.r.o.

SŽDC - Osvědčení na RT metodu – pravidelně aktualizované již od roku 2003

  • Osvědčení způsobilosti k nedestruktivnímu zkoušení svarů kolejnic prozařovací metodou v kolejích a výhybkách na tratích, se kterými má právo hospodařit SŽDC s.o., a dalších železničních drah provozovaných SŽDC.

SŽDC - Souhlas k provádění RT, UT, PT, MT, VT metod - pravidelně aktualizované již od roku 2003

  • Doklad o způsobilosti k provádění kontrolních zkoušek materiálů a svarových spojů ocelových mostních konstrukcí staveb železničního spodku státních drah.

ČNDT - firemní členství od roku 2001

  • Společnost DEFEKTA NDT s.r.o. je dlouholetým firemním členem České společnosti pro nedestruktivní testování

Povolení SÚJB

  • Povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření